วิสัยทัศน์นโยบาย

เป็นศูนย์รวมแหล่งที่กิน เที่ยว ช็อป แบบครบวงจร ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ประกอบการ, ผู้มาใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

พันธกิจ

 
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยศักยภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สร้างคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการ
ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้บริการ
เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และบริการที่มีคุณภาพ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มทักษะความรู้และขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด


โครงการ อาร์เอ็นยาร์ด โดย บริษัท วัฒนาวิชั่นกรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) ใช้กล้องวงจรปิดสำหรับสังเกตการณ์ และบันทึกภาพบุคคลที่อยู่ในและบริเวณโดยรอบของอาคารและสถานที่ของบริษัทฯ บริษัทฯจึงจัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิดเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
อ่านประกาศฉบับเต็ม : ประกาศนโยบาย “พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล” 2562